Codi d'Usuari i Claus d'accés inicials
El codi d'usuari és el vostre NIF/NIE/passaport i la clau d'accés inicial serà la data de naixement en format DD-MMM-AA. Exemple: 02-MAI-78

El mes MMM són les 3 primeres inicials del mes en català: Gener (GEN), Febrer (FEB), Març (MAR), Abril (ABR), Maig (MAI), Juny (JUN), Juliol (JUL), Agost (AGO), Setembre (SET), Octubre (OCT), Novembre (NOV), Desembre (DES). Recordeu posar els guions entre el dia, mes i any.

Format del Codi d'usuari
El codi d'usuari pot tenir diferents formats, segons si és un NIF, NIE o passaport. En concret:

- NIF: 8 Dígits + '-' + Lletra
Exemple:
  12345678-L

- NIE: Amb possibles formats:

Exemples:
  X-12345678-L
  X12345678
  X12345678-L
  X12345678L

- Passaport:

Tal com estigui donat d'alta en els aplicatius. Tots els números i lletres.
Exemple:
  AB123456789