FORMAT CODI USUARI

El codi d'usuari pot tenir diferents formats, segons si és un NIF, NIE o passaport. En concret:

- NIF: 8 Dígits + '-' + Lletra
Exemple:
12345678-L

- NIE: Amb possibles formats:
Exemples:
X-12345678-L
X12345678
X12345678-L
X12345678L

- Passaport: tots els dígits i lletres
Exemple:
AB123456789